• Home >
  • Algemene voorwaarden

Definities

De volgende termen in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Kamer.nl
(een handelsnaam van) Inversive Media B.V.;
Website
de webpagina bereikbaar via www.kamer.nl;
Dienst
een online platform en Website waarop Verhuurders woonruimte te huur kunnen aanbieden en Huurders naar woonruimte kunnen zoeken;
Huurder
een bezoeker van de Website die opzoek is naar te huur aangeboden woonruimte;
Verhuurder
Een geregistreerde bezoeker van de Website die daarop woonruimte te huur aanbiedt;
Gebruikers
Huurders en verhuurders;
Abonnementhouder
een Huurder die een abonnement heeft afgesloten;
Oproep
een bericht op de Website waarin een Huurder aangeeft op zoek te zijn naar woonruimte, onder vermelding van enkele wensen met betrekking tot deze woonruimte;
Reactie
een bericht van de Huurder aan een Verhuurder via het Platform in reactie op een Aanbod of een bericht van een Verhuurder aan een Huurder via het Platform in reactie op een Oproep;
Aanbod
een advertentie op de Website waarin een Verhuurder woonruimte te huur aanbiedt.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en de Website. Kamer.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In zo’n geval zal Kamer.nl Gebruikers voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan op de hoogte stellen. Als een Gebruiker de wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij of zij tot het moment van inwerkingtreding het gebruik van de Dienst beëindigen.

Het gebruik van de Dienst

Kamer.nl zal zich inspannen om de Dienst aan Gebruikers aan te bieden. Kamer.nl staat niet in voor enig resultaat voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst. De Dienst en de Website bieden de mogelijkheid om woonruimte te huur aan te bieden, te huur aangeboden woonruimte te zoeken en Gebruikers met elkaar in contact te brengen. Kamer.nl is geen makelaar, Huurder of Verhuurder. Kamer.nl is uitdrukkelijk niet inhoudelijk betrokken bij het contact tussen Gebruikers en de eventuele totstandkoming van (huur-)overeenkomsten tussen hen, laat staan dat zij daarbij een partij is. Niettegenstaande het voorgaande kunnen Gebruikers op de Website verschillende huurovereenkomsten raadplegen. Dit zijn standaardmodellen uitgegeven door de Raad van Onroerende Zaken die dienen als voorbeeld. Kamer.nl is niet betrokken bij de totstandkoming van deze modelovereenkomsten en staat er niet voor in dat deze geschikt zijn voor gebruik. Kamer.nl adviseert Gebruikers zich voorafgaand aan het aangaan van een huurovereenkomst juridisch te laten bijstaan. Van Gebruikers wordt verwacht dat zij de Dienst en de Website gebruiken in overeenstemming met de doeleinden daarvan en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en fatsoensnormen. Bij overtreding daarvan behoudt Kamer.nl zich het recht voor om Gebruikers zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Dienst en de Website te ontzeggen. In geval van vragen met betrekking tot de Dienst en de Website kunnen Gebruikers via het contactformulier op de Website contact opnemen met Kamer.nl

Registratie en account

In sommige gevallen wordt Gebruikers gevraagd om zich te registreren. Dat kan via het inschrijfformulier op de Website, waarbij Gebruikers een account met gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Bij registratie kan Kamer.nl vragen om een verificatie van de identiteit van de betreffende Gebruiker, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door middel van iDIN-verificatie of bevestiging van een e-mailadres, telefoonnummer en een iDeal-betaling van € 0,01.

Geregistreerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun account. Geregistreerde Gebruikers mogen alleen persoonlijk van hun account gebruik maken. Zij dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden en bij (vermoeden van) gebruik van hun account door derden direct contact op te nemen met Kamer.nl.

Abonnement

Huurders kunnen een abonnement op Kamer.nl afsluiten. Als Abonnementhouder kunnen zij van meer functionaliteiten gebruik maken, bijvoorbeeld het plaatsen van een Oproep op de Website en het in contact komen met Verhuurders via het platform.

Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar. De hoogte van de abonnementskosten zijn te raadplegen via de Website. Deze abonnementskosten worden maandelijks geïnd door middel van automatische incasso van een betaalrekening of een credit card. De Abonnementhouder machtigt Kamer.nl daartoe bij het afsluiten van het abonnement. De Abonnementhouder dient zorg te dragen voor voldoende saldo of bestedingsruimte. Bij gebreke daarvan behoudt Kamer.nl zich het recht voor het abonnement tijdelijk op te schorten of per direct te beëindigen.

De Abonnementhouder heeft een bedenktijd van veertien dagen gerekend vanaf de dag nadat het abonnement wordt afgesloten. In beginsel kan de Abonnementhouder in deze periode kosteloos van het abonnement af. De Abonnementhouder die hiervan gebruik wil maken, dient per e-mail aan [email protected] te melden dat hij of zij gebruik maakt van het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te ontbinden. Deze mogelijkheid vervalt als de Abonnementhouder tijdens de bedenktijd gebruik heeft gemaakt van de Dienst, bijvoorbeeld door een Oproep of een Reactie te plaatsen. De Abonnementhouder gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Kamer.nl de Dienst al gedurende de bedenktijd aanbiedt en dat Kamer.nl een vergoeding rekent als de Abonnementhouder het abonnement beëindigt gedurende de bedenktijd, maar als wel gebruik heeft gemaakt van de Dienst. De vergoeding die Kamer.nl in dat geval rekent is in ieder geval gelijk aan één maand abonnementskosten. In het geval de werkelijke kosten hoger zijn, behoudt Kamer.nl zich het recht voor ook deze kosten in rekening te brengen.

Kamer.nl kan de abonnementsprijs wijzigen. In het geval Kamer.nl de prijs voor reeds bestaande Abonnementhouders wijzigt, worden zij daarvan tijdig op de hoogte gebracht. Indien zij niet akkoord gaan met de prijswijziging, kunnen zij het abonnement opzeggen.

Kamer.nl kan Abonnementhouders een garantieregeling aanbieden. Voor meer informatie betreffende deze garantieregeling wordt verwezen naar de Website (www.kamer.nl/garantie)

Aanbod, Oproep en Reactie

Verhuurders kunnen een Aanbod plaatsen. Dit Aanbod is zichtbaar voor alle Gebruikers en bevat informatie met betrekking tot de woonruimte die relevant is voor Huurders. Verhuurder kunnen er voor kiezen om hun contactgegevens in het Aanbod te vermelden, zodat Huurders contact met hun kunnen opnemen in verband met het Aanbod.

Verhuurders verbinden zich om alleen woonruimte te huur aan te bieden als zij tot verhuur daarvan bevoegd zijn en de informatie betreffende de woonruimte naar waarheid in te vullen. De betreffende informatie wordt niet door Kamer.nl geverifieerd. Huurders kunnen aan die informatie tegenover Kamer.nl geen rechten ontlenen.

Huurders kunnen een Oproep plaatsen. Deze Oproep is zichtbaar voor alle Gebruikers. Zij kunnen ervoor kiezen om hun profielpagina en contactgegevens zichtbaar te maken, zodat Verhuurders naar aanleiding van hun Oproep contact met hun op kunnen nemen.

Huurders en Verhuurders verbinden zich om zich in een Aanbod, Oproep, Reactie en eventuele daarop volgende correspondentie op een fatsoenlijke en respectvolle manier tegenover elkaar uit te laten.

Kamer.nl behoudt zich het recht voor om een Aanbod of Oproep zonder opgave van redenen te verwijderen.

Huurders en Verhuurders kunnen een Reactie versturen. Kamer.nl stuurt deze reactie automatisch door naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres, onder vermelding van onder meer de contactgegevens van de zender. De eventuele opvolgende correspondentie verloopt rechtstreeks tussen de Huurder en Verhuurder, zonder tussenkomst van Kamer.nl.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst behoren toe aan Kamer.nl. Gebruikers garanderen dat zij daarop geen inbreuk zullen maken.

Aansprakelijkheid

Kamer.nl is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en/of juistheid van de informatie, mededelingen of uitlatingen van Gebruikers via de Website of het Platform.

Kamer.nl is, nadat Huurders en Verhuurders eventueel met elkaar in contact zijn gekomen via de Website en het platform, op geen enkele manier meer bij hen betrokken. Dat geldt in het bijzonder voor een eventuele tussen hen tot stand gekomen huurovereenkomst. Kamer.nl is dus niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken uit hoofde van of in verband met een dergelijke huurovereenkomst.

Kamer.nl garandeert niet dat de Dienst te allen tijde zonder fouten of gebreken functioneert, waaronder begrepen doch niet beperkt tot eventuele uitwisseling van virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden, en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Indien en voor zover Kamer.nl tegenover een Abonnementhouder gehouden is tot vergoeding van schade, zal deze niet meer bedragen dan de som van de door de Abonnementhouder betaalde abonnementskosten.

Privacy

Kamer.nl verwerkt mogelijk verschillende persoonsgegevens van Gebruikers. Voor meer informatie over deze verwerking en veiligheidsmaatregelen wordt verwezen naar het privacy statement.

Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Kamer.nl en Gebruikers die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Dienst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.