Algemene voorwaarden

Algemeen

De gebruiker verklaart door het gebruik van de site www.kamer.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen:

"Kamer.nl" dit zijn de beheerders van de site www.kamer.nl,
"Gebruiker" dit is iedereen die van de diensten op Kamer.nl gebruik maakt,
"Kamerzoeker" dit is de persoon die een kamer zoekt middels de site,
"Kameraanbieder" dit is de persoon die een kamer aanbiedt met het doel een huurder te vinden.

Voor Kamer.nl gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door Kamer.nl worden zonder persoonlijke notificatie gewijzigd.

Artikel 1: Eigendomsrecht

 • 1.1 Het intellectuele eigendomsrecht van Kamer.nl, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interfaceontwerp, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door Kamer.nl ligt nadrukkelijk bij Kamer.nl.

 • 1.2 Het eigendom van de gegevens en beeldmateriaal dat door de gebruiker op Kamer.nl geplaatst wordt, ligt bij de gebruiker.

 • 1.3 Het is Kamer.nl toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.

 • 1.4 Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor andere doeleinden te gebruiken dan het direct in contact brengen van de kamerzoeker en kameraanbieder. Het is dus niet toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander misbruik van de informatie. Het is niet toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke goedkeuring van Kamer.nl, met uitzondering van 1 exemplaar voor eigen gebruik. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaats vinden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

 • 2.1 Kamer.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie, kamervermeldingen, e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de kamer, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen of andere zaken die niet tot de redelijkheid en billijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie). Het wordt erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan Kamer.nl, zodat eventuele acties hiertegen kunnen volgen.

 • 2.2 De gebruiker is aansprakelijk voor de informatie die door hem/haar wordt geplaatst.

 • 2.3 Aangezien Kamer.nl slechts een ontmoetingsplaats van informatie vormt, is deze geen partij in de overeenkomst tussen kamerzoeker en kameraanbieder. Kamer.nl is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen kamerzoeker en kameraanbieder.

 • 2.4 Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker Kamer.nl volledig voor alle mogelijke claims.

 • 2.5 Kamer.nl heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken een schadevergoeding te eisen.

Artikel 3: Privacy

 • 3.1 De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt door Kamer.nl en streng geselecteerde partners. Door het verstrekken van de gegevens gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van e-mails van Kamer.nl en haar partners.

 • 3.2 Als door misbruik van Kamer.nl privacy wordt geschonden valt dat onder de aansprakelijkheid van de misbruikplegen en niet onder de aansprakelijkheid van Kamer.nl.

 • 3.3 Als door externe oorzaken informatie van de site vrijkomt, valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van Kamer.nl, hoewel Kamer.nl deze kans tracht te verkleinen.

Over Kamer.nl
Service
Huren
Kamers te huur
Studio's te huur
Laatste blogs